هویت بصری چــــــیسـت؟ چرا مهمه؟

ساده و راحت و در یک کلمه بگم  هویت !

به طور مثال اسم ، لوگو و نشانی یک شخص یا شرکت هویت محسوب میشه.

هویت بصری مهمترین نکته در کسـب و کــــارهـا بــه ویــــــژه کسب و کارهای آنلاین هست. هیــــــچکس دوســـــت نـــــــدارد چیزی بخرد که لوگو و یا اسم نداشته باشد !

 

0